Ugrás a tartalomhoz

Üdvözöllek a Webügyvéd Jogi fórumán.
Most a webugyved.com fórum felületét látod, itt kérhetsz ingyenes jogi tanácsot ügyvédeinktől, illetve beszélgethetsz olyanokkal, akiknek a tiédhez hasonló problémájuk van. A fórumot moderáljuk, a jogi válaszokat pedig minden esetben ügyvédtől kapod. Kérdés feltételéhez illetve hozásszóláshoz regisztrálnod kell vagy bejelentkezni.
Bejelentkezés Regisztráció

Adatvédelem

MKD HOSTING Kft.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

2014. április1. BEVEZETÉS

a. Az MKD HOSTING Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.;

cégjegyzéket vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék mint Cégbíróság, Cg.: 13-09-

167604; adószám: 24798143-1-13, a továbbiakban MKD), mint a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál NAIH-76399/2014. számon nyilvántartott adatkezelő

valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban:

Szabályzat) értelmében jár el. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata

elérhető a www.webugyved.com vagy a www.mkdhosting.hu webcímen. MKD fenntartja

magának a jogot a jelen szabályzat megváltoztatására.

b. Az adatvédelmi szabályzat hatálya:

A jelen adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed az MKD-re, alvállalkozói, ügyvéd és más

partnereire, illetve minden olyan természetes-, vagy jogi személyre, illetve jogi

személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, amely az MKD tevékenységében –

közvetve, vagy közvetetten – közreműködik. MKD kijelenti, hogy az ő felelőssége, hogy előbb

felsorolt partnerei a jelen szabályzatot megismerjék és azt betartsák. Ahol a jelen szabályzat

MKD-t említ, ott az MKD-n kívül az előbb felsorolt partnereket és alvállalkozókat is érteni

kell, akik az MKD tevékenységével összefüggésben személyes adat megismerésére,

kezelésére, felhasználására jogosultak.

A jelen adatvédelmi szabályzat az elfogadása napján lép hatályba és annak MKD általi

hatályon kívüli helyezéséig hatályos. A szabályzat minden módosítása csak akkor bír kötelező

erővel, amennyiben az a. pontban meghatározott közzététel folyamatos, a szabályzat a

www.webugyved.com illetve www.mkdhosting.hu weboldalon – a normális működéshez

hozzátartozó üzemszünet idejét kivéve – folyamatosan elérhető.

Az adatvédelmi szabályzat módosítását külön is közzé kell tenni a weboldalon úgy, hogy a

módosítások legalább 15 napig – amely időtartamba az üzemszünet ideje (ha az a 8 órát

eléri) nem tartozik bele - elkülönülten is megismerhetőek legyenek.

c. MKD az adatkezelési szabályzattal, valamint annak értelmezésével kapcsolatban

tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdések az

info@webugyved.com e-mail címre megküldve tehetőek fel. MKD mint szolgáltató kiemelten

fontosnak tartja a szolgáltatását igénybe vevők személyes adatainak védelmét, valamint

információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. MKD a személyes adatokat

bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz

kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést

megtesz.

d. MKD jelen szabályzatot az alábbi joganyagok alapján hozta létre:

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény,

2

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:

Elker. tv.),

 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.).

2. FOGALMAK

2.1. Adat: bármilyen tény, információ, nyilatkozat, stb., függetlenül annak megjelenési

formájától, hordozójától.

2.2. Adathordozó: adat tárolására, továbbítására, megőrzésére alkalmas bármilyen eszköz

(papír, elektronikus hordozók, stb.)

2.3. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül

vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

2.4. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy

szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre

vonatkozó következtetés.

2.5. Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a

vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a

szexuális életre vonatkozó személyes adat,

B) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a

bűnügyi személyes adat.

2.6. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá

vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.7. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,

és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.8. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének

célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó

döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval

végrehajtatja.

3

2.9. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet

vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.10. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő

hozzáférhetővé tétele.

2.11. Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.12. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk

többé nem lehetséges.

2.13. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

meghatározott időre történő korlátozása céljából.

2.14. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai

megsemmisítése.

2.15. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,

valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

2.15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve

a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

2.16. Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok

bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt

állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

2.17. Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

2.18. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az

adatfeldolgozóval.

3. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS

CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

a. Bevezető rendelkezések

4

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, illetve – a

törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – a helyi önkormányzat

rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy –

egyes speciális esetekben – ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés

végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog

érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése

érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt

törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség

teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e

célnak. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető,

és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához

elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

b. MKD által kezelt adatok

MKD kijelenti, hogy kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket az érintettek a

www.webugyved.com, illetve a www.mkdhosting.hu weboldalak használata, látogatása

során önkéntesen megadnak és az adatkezeléshez hozzájárulnak.

MKD az előbb említett weboldalak használatát regisztrációhoz köti. A regisztráció során egy

elektronikus űrlap kerül kitöltésre a felhasználó által, akik személyes adataikat ezen az

elektronikus űrlapon, önkéntesen adják meg. Az űrlap kitöltésével és elküldésével az

Érintettek hozzájárulásukat adják a megadott adataiknak a jelen szabályzatban foglalt

céloknak megfelelő kezeléséhez.

Az adatkezelés célja az MKD által a www.webugyved.com, illetve a www.mkdhosting.hu

weboldalak, illetve rendszerek használatával összefüggésben nyújtott szolgáltatások

teljesítése, illetve az ezzel kapcsolatban keletkezett igények érvényesítése, követelések

behajtása. MKD kijelenti, hogy az adatkezelés kizárólag az itt meghatározott céloknak

megfelelően szükséges mértékben is ideig tart és az minden szakaszában megfelel az itt

meghatározott céloknak. MKD kijelenti, hogy amennyiben az adatkezelési cél teljesült, vagy

megszűnt, a személyes adatokat haladéktalanul törli.

Az MKD által kezelt adatok megadása önkéntes. MKD az így megadásra került személyes

adatot az érintett beleegyezésével kezeli. A jelen szabályzat tartalmazza mindazon

információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására

– az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és

jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés

időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A szabályzat

tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati

lehetőségeinek ismertetését is.

5

c. Az adatkezelés időtartama

MKD kijelenti, hogy a személyes adatok kezelése az Érintettel fennálló jogviszony (online

szolgáltatásra irányuló megbízás, vagy hírlevélre történő feliratkozás, stb.) kezdetének

napján kezdődik és addig tart, ameddig az Érintett az adatkezelési hozzájárulását a jelen

szabályzatnak megfelelően visszavonja, ha pedig a visszavonás nem teljesíthető, akkor MKD

az adatkezelést a Polgári Törvénykönyvnek az elévülésre vonatkozó szabályai szerinti –

különös tekintettel az elévülés megszakadására, nyugvására, stb. – időtartamig kezeli (ez az

időtartam jelenleg 5 év).

d. Az adatkezelés informatikai háttere

MKD az általa üzemeltetett Informatikai rendszerben tárolja többek között az ügyvéd

partnerek, illetve más alvállalkozók által felvitt adatokat. Az adatok kezeléséhez történő

hozzájárulást az említett partnerek által adják meg érintettek. A kezelt személyes adatok az

alábbi követelményeknek felelnek meg:

 felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes,

 pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek,

 tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés és a tárolás céljához

szükséges ideig lehessen azonosítani.

MKD nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító

jelet.

MKD a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben

továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben

kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az

adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Érintettek

tudomásul veszik, hogy az előzőekben említett elektronikus űrlapon megadott személyes

adataikat MKD minden külön értesítés nélkül jogosult átadni az általa megbízott ügyvédnek,

ügyvédi irodának, vagy követelés behajtással megbízott más személynek, szervezetnek abból

a célból, hogy az MKD-nek a tevékenységből az Érintettek felé keletkezett követelése

behajtásra kerüljön, a jogszabályoknak megfelelően. Az itt meghatározott adatkezelés az

igényérvényesítéssel kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásokat is magában foglalja, az

Érintettek tudomásul veszik, hogy az űrlapon megadott adatkezelési hozzájárulásuk ezen

eljárásokban, az eljárásokban részt vevő személyek által történő adatkezelésre is kiterjed. Az

adatkezelés ebben az esetben is csak az itt meghatározott célból, annak megfelelően, az

ahhoz szükséges mértékben és ideig tarthat.

MKD személyes adatot (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól

vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy

adatfeldolgozó részére nem továbbít.

6

Amennyiben a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabály teszi

kötelezővé, az adatközlésről az érintettek az általuk megadott elektronikus elérhetőségen

kapnak értesítést. Az MKD által rendelkezésre bocsátott adatközlési helyeken az érintett

személyesen – vagy az általa megadott adatok által azonosítható személy

meghatalmazásával és hozzájárulásával – járhat el.

4. MKD ÁLTAL ÜZEMELTETETT HONLAPOK LÁTOGATÁSA

Az MKD által üzemeltett honlapokon lehetőség van az MKD által biztosított online

szolgáltatások igénybevételére, valamint e célból hírlevélre vagy más értesítésre történő

feliratkozásra. Az ilyen szolgáltatások igénybevételét megelőzően szükséges lehet bizonyos,

a szolgáltatás mindenkori Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott személyes

adatok megadására az Érintettek által, amellyel az Érintett hozzájárul adatainak az MKD általi

kezeléséhez. Az adatkezelés célja ebben az esetben kizárólag a hírlevél küldése, vagy más,

online szolgáltatás igénybevétele és az azzal közvetlenül összefüggő más tevékenységek.

Amennyiben ez az adatkezelési cél megszűnik, avagy az érintett az adatkezeléssel

kapcsolatos hozzájárulását visszavonja, MKD köteles a személyes adatokat törölni a

nyilvántartásából.

Az MKD által üzemeltetett honlapok az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal

rögzítik, azonban azokat a honlap látogatók személyével nem kapcsolják össze.

A Google Analytics szoftver felhasználása során MKD személyazonosításra nem alkalmas

adatokat rögzít. Az Analytics adatkezelési szabályzata itt olvasható:

http://www.google.hu/privacypolicy.html.

A weboldalon található, más (nem az MKD által kezelt) oldalakra navigáló linkekre kattintva a

Látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól

fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A

más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes

rendszerében képződő,vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért MKD felelősséget

nem vállal.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ügyfél számítógépe és a weboldal működését biztosító

szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes

adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a

kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így az Ügyfél személyes adatainak

védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért

és károkért MKD felelősséget nem vállal.

5. HÍRLEVELEK, FELIRATKOZÁS, REGISZTRÁCIÓ

7

Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket MKD az info@webugyved.com illetve

info@mkdhosting.hu email-címről küldi azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél

küldéséhez előzetesen hozzájárulásokat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található

leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani a további hírlevelek küldését. A személyes

adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására az info@webugyved.com

illetve info@mkdhosting.hu e-mail címre küldött értesítéssel van mód.

Az MKD hírleveleivel, promóciós anyagaival, szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelések

önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Ezen adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel, az érintett részére személyre szabott hírlevél,

játék, marketing, ingatlanpiaci adatok, szolgáltatás igénybevétele, személyre szabott

automatikus ajánlatküldés.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cím, mobiltelefonszám.

Az adatkezelés időtartama: az e-mail cím törléséig vagy az engedély visszavonásáig, vagy

szolgáltatás igénybevétele esetén egyéb jogszabályi rendelkezések szerint.

6. EGYÉB ADATKEZELÉSEK, HATÓSÁGI MEGKERESÉSEK

Amennyiben az adat felvételére e szabályzatban meg nem határozott okból kerül sor, arról

az érintett az adat felvételekor kap tájékoztatást. Kivételes esetben – bírósági, ügyészi,

nyomozóhatósági, szabálysértési hatósági, közigazgatási hatósági, adatvédelmi biztosi

megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén –

MKD köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre

bocsátására. MKD ezen esetekben a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7. A SZEMÉLYES ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSA

MKD a honlapjával, hírleveleivel és más szolgáltatásaival kapcsolatos személyes

adatkezeléseket székhelyén és/vagy egy más helyszínen található megfelelően biztonságos

szerveren végzi.

MKD a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai

környezetet oly módon hozta létre, hogy

 az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására,

ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek,

 az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.

A hibás adatok törlésre kerülnek,

8

 az adatokról biztonsági mentés készül.

MKD az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja. Az MKD informatikai

rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen.

Az üzemeltető a szerver biztonságáról jelszavas védelemmel, tűzfallal, és a lehető

legkorszerűbb eljárásokkal gondoskodik.

8. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: MKD HOSTING Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.

Cím: 2724 Újlengyel, Határ út 12.

Fax: +36-1-690-1690

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-76399/2014

E-mail: info@webugyved.com, info@mkdhosting.hu

Belső adatvédelmi felelős: Dr. Makó Klaudia

Email: dr.mako.klaudia@webugyved.com

Tel.: (30) 756 8054

9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes

adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –

törlését vagy zárolását az info@webugyved.com illetve info@mkdhosting.hu e-mail címen,

illetve hírlevél esetén a hírlevélről történő leiratkozással.

Az érintett kérelmére az MKD mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az

általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel

összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg

az adatokat. MKD a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb

azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában ad évenként egy alkalommal

ingyenes, ezt követően adminisztratív díj (amely a felvilágosítás nyújtásának költségét fedezi)

ellenében tájékoztatást. Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az

adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.

MKD a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot,

amennyiben:

 annak kezelése jogellenes,

 az érintett kéri, és annak további tárolására adatkezelő jogszabály alapján nem

köteles, vagy az adatok további kezelése az adatkezelő jogainak érvényesítése végett

nem szükséges

9

 az adat hiányos vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható,

 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott

határideje lejárt,

 azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

elrendelte.

MKD a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek

korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az

adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés

esetén;

B) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

MKD – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától

számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak

eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, MKD az

adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az

adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről

értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban

továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az MKD meghozott döntésével nem ért egyet, jogosult – annak

közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

Az Érintettek tudomásul veszik, hogy az MKD az adatokat nem törli és azok kezelésére

mindaddig jogosult, ameddig az MKD az online szolgáltatási tevékenységével összefüggésben

az Érintett felé keletkezett igényét – peres vagy nemperes eljárásban – érvényesíti.

Amennyiben igényérvényesítési eljárás nem indul, illetőleg az Érintettek az MKD felé az

online szolgáltatói megbízásból keletkezett fizetési kötelezettségüknek eleget tettek, az

adatok az elévülési időt követően törölhetőek.

MKD az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatot

azonban nem továbbíthatja az adatátvevő részére, ha egyetértett a kérelmező által

előterjesztett tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az

érintett a jogainak megsértése esetén az MKD ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az

ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét az MKD köteles bizonyítani. MKD az

érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek

megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül

10

eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt akkor, ha az a károsult

szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a szabályzat érvénytelen pont nélkül

értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.

Budapest, 2014. április

MKD HOSTING Kft.

Kovács Dániel ügyvezető